top of page
Obchody Nowego Roku

Projekty 2022

Mieszkanie Chronione Teraz My-Od Nowa 2022

Od 1 stycznia 2022 do 31 marca 2023 roku Fundacja RC - fundacja konsultingu i rehabilitacji z Torunia będzie realizować projekt dofinansowany przez Gminę Miasta Toruń pt. „Mieszkanie Chronione Teraz My-Od Nowa 2022".

Celem głównym projektu jest realizacja działań rehabilitacyjno-terapeutycznych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Torunia – osób chorych i zaburzonych psychicznie, niepełnosprawnych z chorobami sprzężonymi takimi jak upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsja poprzez tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej, a tym samym zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług środowiskowych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Aby móc wziąć udział w projekcie należy być mieszkańcem Torunia, posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym i leczyć się psychiatrycznie.

Decyzja o przyznaniu miejsca w mieszkaniu wydawana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie w Toruniu na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego MOPR. Opłaty wnoszone są do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Fundacja nie pobiera od uczestników projektu żadnych opłat.

Lepsze jutro

11 maja 2022 roku Fundacja zawarła umowę na realizację zadania publicznego pt. „Lepsze jutro" z Województwem Kujawsko – Pomorskim.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Kwota dofinansowania 40 500,00 zł.

W ramach projektu zostanie utworzony Klub Wsparcia dla 12 osób niepełnosprawnych, zaburzonych psychicznie z województwa kujawsko-pomorskiego.

Głównym celem projektu jest:

a) nabycie, rozwinięcie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania;

b) nabycie, rozwinięcie i podtrzymanie umiejętności pełnienia różnych ról społecznych i w różnych środowiskach;

c) wzrost poziomu wiedzy na temat procesu chorobowego i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;

d) wzrost aktywności społecznej

W ramach projektu planowana jest realizacja działań terapeutyczno-animacyjnych poprzez udział w różnorodnych treningach oraz konsultacjach.

Projekt będzie realizowany od 15 maja do 30 listopada 2022 roku.
 

poziom_kolor-jpeg (1)_edited_edited_edit

Mieszkanie Terapeutyczne My to Wy

PFRON - Mieszkanie Terapeutyczne "My to Wy"

Celem projektu Mieszkania Terapeutycznego „My to Wy" dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych jest nabycie samodzielności przez osoby chorujące psychicznie we wszystkich dziedzinach życia codziennego oraz wypracowanie kompetencji społecznych i zawodowych Beneficjenci nabędą szereg umiejętności, których posiadanie gwarantuje skuteczną i trwałą integrację w społeczeństwie. Wypracują także strategie radzenia sobie w sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia psychicznego. Projekt realizowany w okresie 01.01.2022-31.03.2025 skierowany będzie do osób chorych i zaburzonych psychicznie z woj. kujawsko-pomorskiego z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Grupa docelowa to osoby wymagające wsparcia w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia.

 

Sposób przeprowadzenia rekrutacji i dokumentacja:

 

Rekrutacja prowadzona będzie z poszanowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnością

 

• Za rekrutację odpowiedzialny jest Indywidualny Opiekun Ścieżki Wsparcia, który sporządza Indywidualny Plan Działania

 

• Kandydat wypełnia Formularz Rekrutacyjny

 

• Kandydat zakwalifikowany do projektu staje się Beneficjentem Projektu/Mieszkańcem i podpisuje umowę, regulamin i oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

 

• Sporządzony zostanie protokół z rekrutacji

 

• Kandydaci otrzymają informację o decyzji przyznania miejsca w projekcie

 

W Mieszkaniu Terapeutycznym treningi odbywać się będą średnio dwie godziny dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do godzin pracy beneficjentów, także w weekendy. Przewidziano indywidualne konsultacje z opiekunem mieszkania, psychiatrą, psychologiem, pielęgniarką i pracownikiem socjalnym. Indywidualny Opiekun Ścieżki Wsparcia czuwać będzie nad całością zaplanowanych działań.

 

Harmonogram form wsparcia ma charakter indywidualny i jest dostosowany do godzin pracy beneficjentów projektu i ustalany jest w cyklach miesięcznych.

Zrzut ekranu 2024-05-13 091211.jpg

Aktywnie działamy

Projekt "Aktywnie działamy!" realizowanym przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych w Toruniu w partnerstwie z RC fundacją konsultingu i rehabilitacji oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020,

 

Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

 

Celem Projektu jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań PAL oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości nt. dostępnych form pomocy u 40 członków otoczenia tych osób.

 

Szczegółowe informacje:
Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Priorytet 9 „Solidarne społeczeństwo”
Działanie 9.2 „Włączenie społeczne”
Poddziałanie 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne”
 
Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu/Toruńskie Centrum Usług Społecznych – lider
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” – partner
RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji – partner

Dane finansowe:
Lider i partnerzy:
Koszt całkowity: 1 599 676,87 zł
Kwota dofinansowania: 1 471 676,87 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” – partner
Koszt całkowity: 446 324,06 zł
Kwota dofinansowania: 318 324,06 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji – partner
Koszt całkowity: 122 000 zł
Kwota dofinansowania: 122 000 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
22.12.2021 r.

Termin realizacji:
1.01.2022 r. – 31.12.2023 r.

Opis projektu:
Celem projektu był powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań PAL oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 40 członków otoczenia tych osób.

Projekt był skierowany do 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagały aktywizacji społecznej oraz 40 osób stanowiących otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osób pełniących obowiązki opiekuńcze.

Rodzaje wsparcia:
1. Doradztwo zawodowe.
2. Kursy i szkolenia zawodowe.
3. Staże zawodowe i pośrednictwo pracy.
4. Poradnictwo psychologiczne.
5. Zajęcia animacyjne.
6. Warsztaty.
7. Spotkania integracyjne.
8. Inicjatywy lokalne.
9. Usługi w mieszkaniach wspomaganych dla migrantów przybyłych z objętej wojną Ukrainy.

Osiągnięte rezultaty:
W wyniku realizacji projektu wsparciem zostało objętych 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 41 osób stanowiących otocznie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ponadto 24 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyskały kwalifikacje lub nabyło kompetencje po opuszczeniu programu, 15 osób podjęło działania związane z poszukiwaniem pracy, a 16 osób podjęło zatrudnienie.
Efektywność zatrudnieniowa - dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla pozostałych osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym została osiągnięta według założeń projektowych.
Efektywność społeczna - dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla pozostałych osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym została osiągnięta według założeń projektowych.

Dane kontaktowe realizatora:
Lider - Toruńskie Centrum Usług Społecznych
ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń

Partner - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Dla Miasta Torunia"
ul. Grunwaldzka 38, 87-100 Toruń

Partner - RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji
ul. J. Matejki 38/3, 87-100 Toruń

Projekt zakończony pod względem rzeczowym.

​Zadzwoń:
tel. 795-456-653

bottom of page