top of page
Nowy Rok Brokat

Projekty 2023

Mieszkanie Terapeutyczne

Fundacja zakończyła realizację projektu „Mieszkanie Terapeutyczne".

Celem głównym projektu jest realizacja działań rehabilitacyjno-terapeutycznych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Torunia – osób chorych i zaburzonych psychicznie poprzez tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej, a tym samym zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług środowiskowych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt realizowany był od 01stycznia do 31 grudnia 2023r. w ramach zadania publicznego pt. „Mieszkanie Terapeutyczne".

Projekt „Mieszkanie Terapeutyczne" jest dofinansowane przez Gminę Miasta Toruń w wysokości 56 000,00 zł

330988359_983064392682999_7844992045670598007_n.jpg

Razem przeciw trudnością

W ramach projektu „Klub Wsparcia „Razem przeciw trudnościom„" dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych beneficjenci biorą udział m.in. w terapii zajęciowej, na której wykonywali haft diamentowy oraz malowanie po numerach.

Haft diamentowy to układanie wielokolorowych obrazów przy pomocy kryształków zgodnie z określonym schematem. Kryształki mają odpowiednie wymiary i są układane obok siebie zgodnie z szablonem. Gotowy obraz olśniewa żywymi kolorami, które pięknie wyglądają.

Co daje malowanie po numerach? Malowanie po numerach to przede wszystkim oryginalna forma spędzania wolnego czasu i wypoczywania. Czynność ta nie tylko wycisza, uspokaja umysł, ale jednocześnie uczy dokładności, precyzji, zwracania uwagi na detale.

Projekt realizowany jest od 15 maja 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

Kwota dofinansowania: 160 920,80 zł

Całkowita wartość projektu: 172 210,80 zł

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z biurem Fundacji przy ul. Matejki 38/3 lub pod numerem telefonu 604-27-11-98, fkr@rc-online.eu

392761518_718966503594721_4113063321631391094_n.jpg

„Aktywnie działamy!"

Projekt „Aktywnie działamy!" jest realizowany przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych w Toruniu w partnerstwie z RC fundacja konsultingu i rehabilitacji oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020,Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

380581322_703940548430650_3533482668716390557_n.jpg

Wspólnie przeciw trudnością

31 października 2023 kończy się realizowany przez RC fundację konsultingu i rehabilitacji w projekt „Wspólnie przeciw trudnościom", dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.

W Klubie Wsparcia realizowano program terapeutyczno-animacyjny, w ramach którego odbywały się treningi mające na celu rozwijanie lub podtrzymywanie praktycznych umiejętności w grupie terapeutycznej, treningi mające na celu wypracowanie umiejętności współpracy i zachowania zasad współżycia społecznego w grupie terapeutycznej oraz terapia zajęciowa. Uczestnicy klubu brali udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez GMT, zwiedzali muzea, uczestniczyli w życiu społeczności lokalnej.

Uczestnicy pogłębili praktyczne umiejętności społeczne potrzebne do funkcjonowania w grupie, umiejętności współpracy i zachowania zasad współżycia społecznego w grupie oraz podnieśli poziom wiedzy odnośnie możliwości rozwoju i realizacji własnych zainteresowań.

Projekt „Wspólnie przeciw trudnościom" był dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń w wysokości 53 000,00 zł.

330988359_983064392682999_7844992045670598007_n.jpg

Mieszkanie Chronione Teraz My - Od Nowa 2023

RC fundacja konsultingu i rehabilitacji od kwietnia 2023r. realizuje projekt „Mieszkanie Chronione Teraz My - Od Nowa 2023" dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.

W mieszkaniu prowadzone są treningi mające na celu wzrost samodzielności w czynnościach codziennych, wzrost kompetencji społecznych, wzrost kompetencji zawodowych oraz wzrost świadomości zdrowotnej.

Oprócz udziału w programie terapeutyczno – rehabilitacyjnym każdy z uczestników projektu ma możliwość indywidualnych rozmów i konsultacji z Kierownikiem Mieszkania Chronionego, udziału w zajęciach z psychologiem/psychoterapeutą, pracownikiem socjalnym oraz pielęgniarką.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest przez cały okres trwania projektu, tj. do 31 marca 2024r.

Aby móc wziąć udział w projekcie należy być mieszkańcem Torunia, posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Decyzja o przyznaniu miejsca w mieszkaniu wydawana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie w Toruniu na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego MOPR.

Opłaty wnoszone są do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Fundacja nie pobiera od uczestników projektu opłat za udział w projekcie.

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o kontakt pod numerami telefonu: 501-941-489, 56 655-06-77.

Projekt „Mieszkanie Chronione Teraz My – Od Nowa 2023" jest dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń w wysokości 139 440,00 zł.

330988359_983064392682999_78449920456705

Mieszkanie Terapeutyczne My to Wy

W ramach projektu „My To Wy" dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, beneficjenci biorą udział m.in. w treningu spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań.

W ramach relaksacji i rozwijania zainteresowań zostali objęci hortiterapią. Holiterapia to terapia ogrodnicza i jedna z metod wykorzystywanych w leczeniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych, emocjonalnych, poznawczych. Wspomniana terapia jest niezwykle efektywna i uniwersalna ponieważ bazuje na jednej z najbardziej naturalnych ludzkich potrzeb jaką jest potrzeba kontaktu z naturą. Potrzeba ta, jest wspólna dla wszystkich niezależnie od wieku, statusu społecznego czy problemów, z którymi w danej chwili się borykają. Horiterapię z łatwością można dopasować do potrzeb danego beneficjenta. Zajęcia można realizować w przydomowych ogródkach, parkach czy jak to odbywa się w przypadku beneficjentów projektu w mieszkaniu. Dzięki pokaźnemu, oszklonemu balkonowi stworzyliśmy w mieszkaniu terapeutycznym swoisty domowy ogród pełen wszelkiego rodzaju kwiatów i ziół, które beneficjenci mogą potem wykorzystań w treningu kulinarnym. Dzięki terapii ogrodem zauważamy u naszych mieszkańców znaczny progres w zakresie ogólnej poprawy nastroju, zwiększenia poczucia relaksu czy spadek występowania przygnębiających myśli. Zielona terapia rozbudza również zainteresowanie światem i buduje poczucie obowiązkowości, co owocuje zwiększeniem samooceny i ogólną poprawą funkcjonowania w społeczeństwie.

Projekt realizowany jest od 01.01.2022r. do 31.03.2025r.

Kwota dofinansowania na II okres realizacji projektu: 142 462,80 zł

Całkowita wartość projektu II okresu realizacji: 144 370,80 zł

350256044_656742646483774_6956357241993994905_n.jpg

​Zadzwoń:
tel. 795-456-653

bottom of page