top of page

Statut RC fundacji konsultingu i rehabilitacji

l. Aktualizacja 2016-12

Postanowienia ogólne

1.

Fundacja pod nazwą „RC fundacja konsultingu i rehabilitacji”, zwana dalej fundacją, ustanowiona została przez fundatora REHA CONSULT stowarzyszenie rejestrowane, reprezentowane przez przewodniczącego Pana Michael Marterer, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Pawła Flisa w jego kancelarii notarialnej przy ul. Rynek 28 w Golubiu-Dobrzyniu, według przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 0 fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2.

l. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Siedzibą fundacji jest Toruń

 2. Dla wykonania swoich zadań statutowych fundacja może tworzyć stałe lub tymczasowe placówki terenowe.

 3. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.

3.

Fundacja powołana została na czas nieoznaczony.

4. Fundacja posiada osobowość prawną.

5.

Fundacja używa znaku graficznego odróżniającego się od innych tego typu jednostek. Znak graficzny jest prawnie chroniony.

 

Przedmiot i formy działania fundacji.

6.

Cel fundacji

Głównym celem fundacji jest poradnictwo, opieka, rehabilitacja, pielęgnacja, zatrudnianie oraz kwalifikacja osób niepełnosprawnych, starych, chorych, społecznie pokrzywdzonych, zarówno potrzebujących pomocy jak i dotkniętych potrzebą pomocy oraz uwrażliwienie i poradnictwo ich otoczenia, społeczeństwa, organów państwowych, organizacji pozarządowych i pożytku publicznego jak i prywatnych instytucji, zajmujących się tymi zadaniami.

Istotą działania fundacji jest świadczenie usług, polegających na przeciwdziałaniu spc izolacji "Żej wymienionych grup osób, wspieraniu ich społecznej akceptacji i integra na umożliwianiu im uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia publicznego.

Fundacja jest organizacją światopoglądowo neutralną, która z wielkim zaangażowaniem reprezentuje i jednocześnie staje w obronie życia, które permanentnie jest wykluczane ze społeczności i społeczeństwa.

Jednym z priorytetowych zadań fundacji jest dehospitalizacja osób, które z powodu brakujących alternatywnych form opieki i wsparcia zostały nieprawidłowo umieszczone w szpitalach i klinikach psychiatrycznych, domach pomocy społecznej bądź innych placówkach. Fundacja troszczy się w szczególności o osoby chore psychicznie i upośledzone umysłowo oraz zgodnie z zasadą normalizacji, tzn. pragnie realizować dla wymienionych grup takich warunków bytu i egzystencji, które są jak najbardziej zbliżone do normalnego, codziennego życia, np. w małych zintegrowanych jednostkach mieszkalnych.

Fundamentem takiej działalności jest uznanie podopiecznego za równouprawnionego partnera, jak i zasada kluczowa: ” Możliwie najmniej pomocy, ale tyle, ile potrzeba”. Wspieranie samodzielności, autonomii i integracji do normalnego życia w społeczeństwie są celami pierwszorzędnymi. Każda konieczna w tym kierunku forma wsparcia, towarzyszenia, opieki i pielęgnacji będzie świadczona.

7.

Realizacja celu fundacji

Poprzez nabycie, najem, dzierżawę mieszkań, domów, działek itp., bądź w kooperacji z innymi usługodawcami i instytucjami fundacja tworzy oferty poradnictwa, opieki, mieszkalnictwa, zajęcia, pracy, spędzania czasu wolnego itp., które służą głównemu celowi fundacji.

Fundacja działa głownie na dwóch szczeblach:

Po pierwsze w zakresie pomocy organizacyjnej, poradnictwa i kwalifikacji w stosunku do podopiecznych, ich środowiska i otoczenia, względnie w stosunku do organów państwowych, organizacji pozarządowych i pożytku publicznego oraz instytucji prywatnych, działających w sektorze społecznym.

Po drugie fundacja samodzielnie tworzy i prowadzi, względnie w kooperacji z innymi organizacjami, placówki opieki i zatrudnienia dla osób potrzebujących pomocy, w szczególności dla osób upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie. Placówki te służą ponownej stopniowej integracji podopiecznych do społeczeństwa, bądź też permanentnej opiece, jeżeli stopień upośledzenia uniemožliwia samodzielne życie. Fundacja troszczy się w szczególności o osoby, które ze względu na trudne formy upośledzenia lub zaburzenia zachowania wymagają szczególnych koncepcji pedagogicznych.

Fundacja działa we wszystkich dziedzinach swojej działalności bezinteresownie, a cele własnogospodarcze nie są celami głównymi.

Fundacja może przystępować do innych organizacji, w tym spółek, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji, a także tworzyć takie podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami i organizacjami.

8.

Działalność określona w pkt 6 jest wyłączną statutową działalnością fundacji i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz grupy osób, o której mowa w pkt 6.

9.

Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie "konywania zadań należących do strefy zadań publicznych oraz w ramach realizacji wymienionych w pkt 6 celów statutowych. Całkowity dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do strefy zadań publicznych oraz celów statutowych, o których mowa w pkt 6.

 

Majątek fundacji.

10.

Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 50.000 PLN, przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności fundacji.

11. Dochody fundacji to:

Odsetki bankowe od funduszu założycielskiego

Darowizny, spadki, zapisy testamentowe

Dotacje i subwencje osób prawnych

Odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych

Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego

Dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

12.

Dochody uzyskiwane z majątku fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności fundacji.

13.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących dla osób prawnych.

Organy. fundacji

Zarząd

Statutowym kolegialnym organem zarządzającym fundacji jest Zarząd.

15.

l . Zarząd powoływany jest przez fundatora.

2. Fundator może udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej lub prawnej do powołania Zarządu.

                                                                        16.             

 1. Zarząd składa się z przewodniczącego zarządu fundacji i przynajmniej jednego dalszego członka.

 2. Zarząd powoływany jest bezterminowo.

17.

l . Członkostwo wygasa w razie śmierci, poprzez odwołanie lub na pisemne oświadczenie rezygnacji z działalności.

2. Fundator może w każdej chwili odwołać członów Zarządu.

18.

 1. Zarząd fundacji prowadzi i reprezentuje fundację.

 2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji dotyczących fundacji, a w szczególności:

 Postanowień dotyczące działalności oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych fundacji.

Korzystania z majątku fundacji

Składania sprawozdań dotyczących działalności fundacji

19.

l . Do ważności postanowień Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów. W razie  równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

2. Postanowienia Zarządu mogą zostać podjęte podczas jego posiedzeń lub pomocniczo w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

20.

Formy działania Zarządu oraz podział zadań członków zostały określone w formie regulaminu opracowanego przez Zarząd i zatwierdzonego przez fundatora.

21.

Każdy członek Zarządu może samodzielnie składać oświadczenie woli w imieniu fundacji.

 

Rada Nadzorcza

22.

Statutowym kolegialnym organem kontroli fundacji jest Rada Nadzorcza.

23.

 1. Rada Nadzorcza powoływana jest przez fundatora.

 

 1. Fundator może udzielić pełnomocnictwo osobie fizycznej lub prawnej do powołania Rady Nadzorczej.

24.

 1. Rada Nadzorcza składa się z dwóch członków.

 2. Rada Nadzorcza powoływana jest bezterminowo.

25.

l . Członkostwo wygasa w razie śmierci, poprzez odwołanie lub na pisemne oświadczenie rezygnacji z działalności.

2. Fundator może w każdej chwili odwołać członów Rady Nadzorczej.

26.

 1. Rada Nadzorcza jest odrębna od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

 2. Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należy wewnętrzna kontrola i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań wynikających ze statutu fundacji przez Zarząd fundacji.

 3. Składanie sprawozdań dotyczących dokonanych kontroli działalności fundacji.

27.

Członkowie Rady Nadzorczej

 nie mogą być członkami Zarządu ani nie pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

28.

Formy działania Rady Nadzorczej zostały określone w formie regulaminu opracowanego i zatwierdzonego przez fundatora.

Zmiana statutu i celu fundacji

29.

Zmiany mogą zostać uchwalone przez Zarząd za zgodą fundatora.

 

Połączenie z inna fundacją

30.

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych. Połączenie następuje na warunkach określonych przez obie strony.

 2. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd fundacji w formie uchwały, która dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez fundatora. Likwidacia fundacji

31.

O likwidacji fundacji decyduje fundator lub za jego zgodą Zarząd fundacji w drodze uchwały podjętej większością 4/5 głosów obecnych na posiedzenia członków zarządu.

32.

 1. Zarząd ustanawia likwidatora.

 2. Do zakresu zadań likwidatora należy w szczególności:

złożenie wniosku o likwidację do sądu rejestrôwego

wezwanie wierzycieli fundacji w trybie komunikatów prasowych do zgłoszenia sowich wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się komunikatów.

przedłożenie bilansu o otwarciu likwidacji i listy wierzycieli przedłożenie planu finansowego likwidacji oraz planu spłaty wierzytelności pozyskanie wierzytelności, spłata długów, spieniężenie majątku fundacji

przekazanie wskazanym organizacjom środków majątkowych, które pozostały po zaspokojeniu wierzycieli.

przedłożenie do sądu rejestrowego zakończenia likwidacji i wniosku o wykreślenie fundacji z rejestru przekazanie aktu fundacji o archiwum państwowego

33.

Fundator zabrania  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,  przekazywania majątku fundacji na rzecz jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,  wykorzystywania majątku fundacji na rzecz jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu fundacji,  zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

​Zadzwoń:
tel. 795-456-653

bottom of page