"Samo - Dzielni Bis" - projekt LGD

 

"Samo - Dzielni Bis" - projekt LGD

RC fkr podpisała umowę z Lokalną Grupą Działania dla Miasta Torunia o dofinasowanie na realizację projektu „Samo-Dzielni Bis" objetym grantem wpółfinasowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi piorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

1. Celem projektu „Samo-Dzielni Bis" jest:
• Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
•zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie;
•wzrot zintegrowanych działań w zakresie organizoania społeczności lokalnej, animacji społecznej;
zwiększenie stabilności psychicznej,
umiejętność niwelowania agresji i wzrost funkcji poznawczych
• aktywizacja i integracja społeczna osób wykluczonych;
• aktywne włączenie w struktury społeczne;
• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, stygmatyzacji, marginalizacji i izolacji osób niepełnosprawnych;
• zmiana sposobu postrzegania osób starszych, chorych i niepełnosprawnych;
• poprawa relacji społecznych i rodzinnych;
• wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości;
• pogłębienie dbałości o zdrowie.

2. Grupa docelowa:
a) osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznych; osoby niepełnosprawne, chore psychicznie;
b) osoby, które są mieszkańcami Torunia z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju

3. Ogólne świadczenia w ramach projektu obejmują:
(a.) zagwarantowanie miejsca w grupie terapeutycznej;
(b.) bezpośredni kontakt z personelem merytorycznym;
(c.) treningi w ramach programu terapeutyczny-animacyjnego (treningi mające na celu rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego, treningi mające na celu poprawę funkcjonowania w życiu społecznym, terapia zajęciowa);
(d.) rozmowy indywidualne z psychologiem oraz psychologiczne poradnictwo grupowe

Wartość projektu: 41 856,00 zł, w tym:
a) dofinansowanie z LGD: 39 756,00 zł
b) wkład własny: 2 100,00 zł

W trakcie realizacji projektu odbędą się trzy spotkania integracyjne oraz bal.

Realizacja projektu zakończy się 28 lutego 2021 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z biurem fundacji: 56 655 06 77.