Mieszkanie Chroniene Teraz My - Od Nowa

 


Mieszkanie Chroniene Teraz My - Od Nowa
Od 1 stycznia 2021 roku Fundacja rozpoczęła realizację projektu „Mieszkanie Chronione Teraz My-Od Nowa" współfinansowanego przez Gminę Miasta Toruń.
Celem głównym projektu jest realizacja działań rehabilitacyjno-terapeutycznych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Torunia – osób chorych i zaburzonych psychicznie, niepełnosprawnych z chorobami sprzężonymi takimi jak upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsja poprzez tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej, a tym samym zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług środowiskowych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
Aby móc wziąć udział w projekcie należy być mieszkańcem Torunia, posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym i leczyć się psychiatrycznie.
Decyzja o przyznaniu miejsca wydawana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie w Toruniu na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego MOPR. Opłaty wnoszone są do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, fundacja nie pobiera od Państwa żadnych opłat.
Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2021 roku.
Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miasta Toruń, w wysokości 119 761,92 zł.
Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 510-11-412, 604 27 11 98

 
https://www.torun.pl/