"Samo-Dzielni" - projekt LGD

 

"Samo-Dzielni" - projekt LGD

RC fkr podpisała umowę z Lokalną Grupą Działania dla Miasta Torunia o dofinasowanie na realizację projektu „Samo-Dzielni" grantem wpółfinasowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi piorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społęczność, Działania 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

1. Celem projektu „Samo-Dzielni" jest:
•zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie;
•wzrot zintegrowanych działań w zakresie organizoania społeczności lokalnej, animacji społecznej;
• aktywizacja i integracja społeczna osób wykluczonych;
• aktywne włączenie w struktury społeczne;
• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, stygmatyzacji, marginalizacji i izolacji osób niepełnosprawnych;
• zmiana sposobu postrzegania osób starszych, chorych i niepełnosprawnych;
• poprawa relacji społecznych i rodzinnych;
• wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości;
• pogłębienie dbałości o zdrowie.

2. Grupa docelowa:
a) osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznych;
b) osoby, które są mieszkańcami Torunia z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju

3. Ogólne świadczenia w ramach projektu obejmują:
(a.) zagwarantowanie miejsca w grupie terapeutycznej;
(b.) bezpośredni kontakt z personelem merytorycznym;
(c.) treningi w ramach programu terapeutyczny-animacyjnego (treningi mające na celu rozwijanie umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego, treningi mające na celu poprawę funkcjonowania w życiu społecznym, terapia zajęciowa);
(d.) rozmowy indywidualne z psychologiem;

Wartość projektu: 49 000,00 zł
w tym:
a) dofinansowanie z LGD: 46 350,00 zł
b) wkład własny: 2 650,00 zł

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z biurem fundacji: 56 655 06 77.


W trakcie realziacji projektu odbyły się trzy spotkania integracyjne i jeden piknik integracyjny.
1. Spotkanie integracyjne "Dzień Kobiet" (11.03.2020)
2. Spotkanie integracyjne "Dzień wolności i praw obywatelskich" (04.06.2020)


3. Spotkanie integarcyjne "Dzień Przyjaciela" (09.06.2020)


4. Piknik integracyjny "Dzień ojca" (23.06.2020)Realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca 2020 roku.