Mieszkanie Terapeutyczne


Mieszkanie Terapeutyczne

Od stycznia 2019 roku Fundacja rozpoczęłą realizację projekt „Mieszkanie Terapeutyczne".
Celem głównym projektu jest realizacja działań rehabilitacyjno-terapeutycznych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Torunia – osób chorych i zaburzonych psychicznie poprzez tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej, a tym samym zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług środowiskowych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2019r. w ramach zadania publicznego „MieszkanieTerapeutyczne" .
Osoby chętne do udziału  w programie trepeutycznym w Mieszkaniu prosimy o kontakt: 56 655 06 77.