Audyt PFRONAudyt PFRON1. Opis przedmiotu Zamówienia:
W związku z wymogiem przeprowadzenia audytu w ramach projektu „Teraz My!" współfinansowanego ze środków PFRON ogłaszamy nabór oferentów spełniających w skazane w poniższym linku kryteria:

https://www.pfron.org.pl/organizacje-pozarzadowe/projekty-i-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych/zadania-zlecane-konkurs/wytyczne-dotyczace-audytu-zewnetrznego-zadan-projektow-finansowanych-w-czesci-lub-w-calosci-ze-srodkow-pfron-w-ramach-ustawy-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych/

Audyt należy sporządzić za okres od kwietnia 2018 do marca 2019, wartość okresu rozliczeniowego to 360 000,00 zł.

2. Kryteria oceny oferty
- Wymagane doświadczenie 0-1
Oferta musi spełniać kryteria konieczne do wykonania audytu zawarte w podanym linku.
- Cena 0-3
Maksymalną liczbę punktów otrzymuje oferta z najniższą ceną wykonania. W przypadku kilku ofert o tej samej cenie decyduje data złożenia oferty.

3. Wykluczenia:
- wykluczone są oferty podmiotów powiązanych
- oferty złożone po terminie
- oferty niespełniające warunków określonych w załączonym linku

4. Oferty należy składać do dnia 01.02.2019r (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Kontakt: 604271198