9.1.2 RUO - Rozeznanie rynku

 9.1.2 RUO - Rozeznanie rynku

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/2017/9.1.2

W ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo
Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT
Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT
Umowa nr: UM_SE.433.1.076.2017 z dnia 12 lipca 2017

RC fundacja konsultingu i rehabilitacji zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej:

Tryb udzielenia zamówienia
Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatków od towarów i usług (VAT). Udzielone zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.rc-fundacja.pl

1. Zamawiający:
RC fundacja konsultingu i rehabilitacji
Matejki 38/3
87-100 Toruń
NIP: 879 23 01 973

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem przez podmiot ekonomii społecznej pomieszczeń na prowadzenie Klubu Samopomocy na osiedlu Mokre w Toruniu w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych
w ramach ZIT Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT. Umowa nr: UM_SE.433.1.076.2017 z dnia 12 lipca 2017.

Kod CPV:
70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność
70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wynajmujący zobligowany jest do:

1) Wynajmu pełnowartościowego lokalu na osiedlu Mokre w Toruniu o standardzie odpowiadającemu opisowi zawartemu w ofercie.
2) Realizacji zamówienia w terminie od 15 sierpnia 2017 do 30 czerwca 2019 – łącznie szacuje się udostępnienie lokalu na 22,5 miesiąca.
3) Udostępnienia lokalu w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
4) Udostępnienia lokalu personelowi merytorycznemu odpowiedzialnemu za realizację zadań we wszystkie dni tygodnia w czasie trwania umowy.
5) Udostępnienia lokalu na parterze o powierzchni nie mniejszej niż 40 m2.
6) Udostępnienia lokalu składającego się z dwóch odrębnych pomieszczeń, kuchni oraz toalety.
7) Umożliwienia wprowadzenia zmian niezbędnych w przypadku uczestnictwa
zajęciach osób z niepełnosprawnościami.
8) Dostosowania pomieszczeń do rodzaju prowadzonej działalności.
9) Udostępnienia podwórka (jeżeli jest dostępne) z możliwością korzystania z niego przez uczestników projektu.
10) Zagwarantowania dostępności usługi w dowolnym terminie w okresie obowiązywania umowy.

4. Dodatkowe informacje:
1) Preferowany lokal dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej dysponujące lokalami przeznaczonymi pod wynajem.
2) Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana
wg formuły: „spełnia – nie spełnia" na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.
3) Wykonawca, który nie spełni przedstawionego powyżej warunku zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
4) Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5) Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia informacji zawartych
w dokumentach.

6. Kryteria oceny oferty - informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych przez Zamawiającego. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego
w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium: Cena brutto – waga kryterium 100 pkt
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

W ramach kryterium pod uwagę będzie brany łączny koszt realizacji przedmiotu zamówienia. Ilość punktów za cenę będzie obliczana według następującego wzoru:

C = cena brutto oferty najniższej x 100
cena brutto oferty badanej

Łączna maksymalna ilość punktów przy wycenie wynosi 100.

7. Termin składania ofert - Sposób przygotowania i złożenia oferty

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2) Oferta musi zawierać:
 Wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1,
 Oświadczenie o spełnianiu warunków (podmiot dysponujący lokalami pod wynajem).
3) Forma złożenia oferty: W ramach rozeznania rynku zapraszamy do uzupełnienia Formularza ofertowego znajdującego się w załączniku nr 1 i złożenia go
w terminie do 24 lipca 2017 r. do godziny 14:00 w jednej z następujących form:
 drogą elektroniczną: fkr@rc-online.eu,
 drogą pocztową/osobiście: Matejki 38/3, 87-100 Toruń (liczy się data wpływu oferty do biura).
4) Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
5) Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
6) Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: fkr@rc-online.eu

8. Postanowienia dodatkowe i końcowe

1) Zamawiający zapłaci za faktycznie zamówione produkty na podstawie rachunku/faktury wystawionego przez Wykonawcę.
2) Zapłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni po otrzymaniu poprawnie wystawionego rachunku/faktury.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4) Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w tym w szczególności: umożliwienie Zamawiającemu i innym upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usługi w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych.
5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
6) Termin związania ofertą: 5 dni kalendarzowych.
7) Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 1
do ZAPYTANIA OFERTOWEGO – ROZEZNANIA RYNKU

Formularz ofertowy

Dotyczący świadczenia usługi najmu lokalu na potrzeby projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo
Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT
Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT
Umowa nr: UM_SE.433.1.076.2017 z dnia 12 lipca 2017

Dane dotyczące oferty:
Odpowiedź na zapytanie nr

Dane Oferenta:

Nazwa Oferenta:

Województwo:
Kod pocztowy: .
Miejscowość:
Ulica:
Nr domu, nr lokalu:
NIP:
REGON:
e-mail do kontaktu:
Telefon do kontaktu:
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym:

Cena jednostkowa brutto
za 1 miesiąc wynajmu
1. Wynajem pomieszczeń na potrzeby prowadzenia Klubu Samopomocy
2. Przewidywalny średni koszt mediów (gaz, prąd, woda, wywóz nieczystości, Internet, TV)
RAZEM

Oświadczenie oferenta

Składając ofertę na świadczenie usługi najmu lokalu na potrzeby projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo
Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT
Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT
Umowa nr: UM_SE.433.1.076.2017 z dnia 12 lipca 2017

oświadczam, że:
1. Nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału
w postępowaniu.
3. Zapoznałem/am się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki nim zawarte.
4. Posiadam potencjał organizacyjno – techniczny niezbędny do wykonania zleconej usługi.
5. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie niniejszego zamówienia.
Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w Załączniku 1, 2 oraz innych przełożonych dokumentach są zgodne z prawdą.

....................................... ............................................
Miejscowość, data Podpis Wykonawcy*

*podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy,
wymienioną w aktualnym dokumencie rejestracji firmy lub w innym dokumencie, z którego uprawnienie to wynika.
Załącznik nr 2
do ZAPYTANIA OFERTOWEGO – ROZEZNANIA RYNKU

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę na świadczenie usługi wynajmu lokalu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo
Działanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT
Umowa nr: UM_SE.433.1.076.2017 z dnia 12 lipca 2017

Ja/My niżej podpisany/i

..............................................................................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko Przedstawiciela/Przedstawicieli upoważnionego/ych do reprezentowania Wykonawcy

reprezentując

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Pełna nazwa Wykonawcy

oświadczam/y, że reprezentowany przeze mnie/ przez nas podmiot (oferent) spełnia warunek wzięcia udziału w postępowaniu i jest podmiotem ekonomii społecznej dysponującym lokalem przeznaczonym pod wynajem.

........................................ .................................................
Miejscowość, data Podpis Wykonawcy *

*podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy,
wymienioną w aktualnym dokumencie rejestracji firmy lub w innym dokumencie, z którego uprawnienie to wynika.