Rozeznanie rynku - Catering

 


Rozeznanie rynku - Catering

 

W ramach projektu „Teraz MY!" współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT (Umowa nr UM_SE.433.1.073.2017).
RC fundacja konsultingu i rehabilitacji w Toruniu zwraca się z prośba o złożenie oferty cenowej na catering.
Przedmiotem zamówienie jest przygotowanie i dostarczenie (dowóz) w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., 10 dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób – uczestników projektu.
W ramach rozeznania cenowego zapraszamy do uzupełnienia formularzy znajdujących się w załączniku i złożenia ich w terminie do 18 września 2017 roku w jednej z następujących form:
- drogą elektroniczną: fkr@rc-online.eu
- drogą pocztową/osobiście: ul. Matejki 38/3, 87-100 Toruń (liczy się data wpływu oferty do biura Fundacji)

W załączeniu przesyłamy również szczegółową specyfikacje oferty – rozeznanie rynku.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Rozenberg pod numerem telefonu: 514-870-852 lub drogą email: fkr@rc-online.eu

 

  1. Rozeznanie cenowe catering
  2. Załącznik nr 1 rozeznanie 04.2017 - 11.09.2017
  3. Załacznik nr 2 rozeznanie 04.2017 - 11.09.2017
  4. Załacznik nr 3 oświadczenie 04.2017 -11.09.2017