PFRON

 
PFRON - Teraz MY!

Projekt Teraz MY współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczony jest dla osób chorujących psychicznie posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wsparciem może być objęte 30 osób w 4 grupach terapeutycznych. Są to:

Grupa gospdarstwa domowego licząca 8 osób i zajmująca się wszystkimi czynnościami związanymi z gospodarstwem domowym. Przygotowuje posiłki, wykonuje drobne naprawy, także przeróbki krawieckie, sporządza plany zakupów i analizuje aktualne promocje. Zwracamy szcególną uwagę na zdrowe odżywianie i estetyczny wygląd potraw.Grupa kreatywno-artystyczna licząca 8 osób zajmuje się przede wszystkim rozwijaniem uzdolnień i umiejetności artystycznych uczestników. Na zjęciach tworzone są rózne formy rękodzielnicze, ozdoby okolicznościowe, grupa przygotowuje także projekty na tematy dotyczące zainteresowań uczestników. Na zajęciach jest także część edukacyjna na temat literatury, pozezji, sztuki, filmu i teatru. Przygotowywane są także przedstwienia teatralne i odbywają się zajęcia taneczno-wokalne. Uczestnicy mają możliwość prezentacji swojej twórczości.

Grupa techniczno-modelarska
licząca 8 osób zajmuje się głownie tworzeniem modeli, konstrukcki i elementów scenografii. Uczestnicy poznają różnego rodzaju materiały i tworzywa, przygotowują plany i tworzą określone przedmioty. Wśród nich są zabawki i elementy edukacyjne, które wystawiane są na różnych imperezach.

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
liczą 6 osób. Zajęcia dotyczą głownie tematów z zakresu kompetencji zaowodowych. Uczestnicy uczą się tworzenia dokumentów aplikacyjnych, poznają narzędzia internetowe, uczą się mowy ciała i symulują rozmowy kwalifikacyjne u pracodwacy. Organizaowane są także wisyty studyjne mające na celu pokazanie praktycznej strony różnych form i rodzajów zatrudnienia.Oprócz grup terapeutycznych wszyscy uczestnicy objęci są opieką specjalistyczna psychologa, psychiatry i pracownika socjalnego.

Każdy ma możliwoość otrzymania kompleksowego wsparcia adekwatnego do indywidualnych potrzeb.


Projekt potrwa w I etapie jego realizacji do 31 marca 2018.

Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły i dlatego każdy z nowych uczestników ma szansę na przyjęcie do projektu.
Warunki rekrutacji:

Projekt jest przeznaczony dla osób chorujących psychicznie leczących się w Poradni Zdrowia Psychicznego i posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (również z ZUS)
Uczestnicy muszą pochodzić z województwa kujawsko-pomorskiego
Uczestnik jest osobą dorosłą i nie przekroczył do 65 roku życia
Stan zdrowia uczestnika pozwala na udział w zajęciach (zaświadczenie od lekarza psychiatry)
Uczestnik posiada podstwowe umiejętności samoobsługowe
Uczestnki wyraża zgodę na zapoznanie z historią choroby i kontakt z lekarzem prowadzącym

Harmonogram realizacji projektu
1. Organizacja zajęć: styczeń 2017
2. Powołanie komisji rekrutacyjnej i opracowanie regulaminu: styczeń 2017
3. Rekrutacja uczestników: styczeń 2017 - marzec 2018
4. Rekrutacja uzupełniająca: luty 2017 - marzec 2018
5. Opracowanie dokumentacji (AZiD): styczeń 2017 i na bieżąco
6. Ewaluacja dokumentacji (AZiD): czerwic 2017, grudzień 2017
7. Opracowanie dokumentacji (IPD): luty 2017 i na bieżąco
8. Ewaluacja dokumentacji (IPD): lipiec 2017, styczeń 2018
9. Utworzenie grup: styczeń 2017
10. Zatrudnienie personelu, wynajem pomieszczeń, zakup materiałów: styczeń
11. Realizacja zajęć: codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
12. Konsultacje specjalistyczne: indywidualne, ustalane dla każdego uczestnika