9.1.1. "Teraz My!"

 

9.1.1. - Nowy projekt: Kursy i staże zawodowe

Projekt „Teraz My!" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo
Działanie 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT
Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT
CELEM jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 20 osób bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, które poprzez indywidualną ścieżkę reintegracji nabędą nowe kompetencje społeczne i kwalifikacje zawodowe, a co najmniej 5 osób podejmie zatrudnienie do 30.06.2019 r.
Projekt obejmuje kompleksowe wsparcie dostosowane do potrzeb uczestniczek i uczestników w postaci:
- pracy socjalnej,
- treningów kompetencji społecznych,
- grupowego i indywidualnego poradnictwa specjalistycznego,
- szkoleń i staży zawodowych.