9.3.2 RUS - Rozeznanie rynku - Catering

 Rozeznanie rynku - Catering

 

 

W ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo
Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych
Umowa nr: UM_EF.433.1.048.2016

RC fundacja konsultingu i rehabilitacji w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej:

Tryb udzielenia zamówienia
Rozeznania rynku dokonuje się w przypadku zamówień od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie tj. bez podatków od towarów i usług (VAT). Udzielone zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.rc-fundacja.pl

1. Zamawiający:
RC fundacja konsultingu i rehabilitacji
Ul. Podmurna 50/2
87-100 Toruń
NIP:8792301973

2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie (dowóz) w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w okresie od 2 grudnia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.
10 dwudaniowych ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób - uczestników Klubu Samopomocy, w związku z realizacją projektu „Rozwój usług społecznych
w Gminie Miasta Toruń", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kody CPV:
55520000-1 – Usługa dostarczania posiłków
55321000-6 – Usługi przygotowywania posiłków

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do:

1) Zapewnienia pełnowartościowego, świeżego i pożywnego posiłku dwudaniowego według poniższej gramatury:
 zupa 300 ml,
 mięso / ryba 200g,
 surówka 140 g,
 ziemniaki z wody lub zasmażane, frytki, ryż, makaron 200 g,
 napój (np. kompot, woda, sok) 0,33 litra.
2) Realizacji zamówienia w terminie od 5 grudnia 2016 do 30 czerwca 2018 – łącznie szacuje się zamówienie 3800 porcji posiłku (10 osób x średnio 20 dni
w miesiącu przez okres 19 miesięcy).
3) Dostarczania ciepłych posiłków w naczyniach jednorazowych wraz ze sztućcami (zamawiający dopuszcza możliwości użycia naczyń plastikowych) pod wskazany adres i we wskazanym terminie zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Zamawiającego.
4) Dowozu posiłków w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 12.00 a 16.00.
5) Dostosowania posiłków do wymagań uczestników projektu w przypadku występowania wykluczeń, nietolerancji pokarmowych (zapotrzebowanie na niestandardowe posiłki będzie zgłaszane razem z harmonogramem).
6) Świadczenia usługi cateringowej na najwyższym poziomie, a mianowicie dostarczone produkty żywnościowe winny być przyrządzone w dniu dostawy.
7) Świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
8) Przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami).
9) Zagwarantowania dostępności usługi w dowolnym terminie w okresie obowiązywania umowy.

4. Dodatkowe informacje:
1) Czas dostawy posiłków oraz przewidywana liczba uczestników będzie codziennie przekazywana Wykonawcy do godziny 10.00.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości posiłków przez wytypowanych pracowników Zamawiającego. W razie stwierdzenia wad
w realizacji usługi, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o ich zaistnieniu Wykonawcę.
4) Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty świadczące usługi gastronomiczne.
2) Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana
wg formuły: „spełnia – nie spełnia" na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.
3) Wykonawca, który nie spełni przedstawionego powyżej warunku zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
4) Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5) Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia informacji zawartych
w dokumentach.

6. Kryteria oceny oferty - informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych przez Zamawiającego. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego
w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium: Cena brutto – waga kryterium 100 pkt
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:

W ramach kryterium pod uwagę będzie brany łączny koszt realizacji przedmiotu zamówienia. Ilość punktów za cenę będzie obliczana według następującego wzoru:

C = cena brutto oferty najniższej x 100
cena brutto oferty badanej

Łączna maksymalna ilość punktów przy wycenie wynosi 100.

7. Termin składania ofert - Sposób przygotowania i złożenia oferty

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2) Oferta musi zawierać:
 Wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1
 Oświadczenie o spełnianiu warunków bycia podmiotem świadczącym usługi gastronomiczne,
3) Forma złożenia oferty: W ramach rozeznania rynku zapraszamy do uzupełnienia Formularza ofertowego znajdującego się w załączniku nr 1 i złożenia go w terminie do 2 grudnia 2016r. do godziny 09:00 w jednej z następujących form:
 drogą elektroniczną: fkr@rc-online.eu
 drogą pocztową/osobiście: ul. Podmurna 50/2, 87-100 Toruń (liczy się data wpływu oferty do biura)
4) Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
5) Oferty niekompletne lub niezgodne z warunkami udziału w postępowaniu, będą odrzucone.
6) Pytania do niniejszego zapytania należy kierować na adres e-mail: fkr@rc-online.eu

8. Postanowienia dodatkowe i końcowe

1) Zamawiający zapłaci za faktycznie zamówione produkty na podstawie rachunku/faktury wystawionego przez Wykonawcę.
2) Zapłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni po otrzymaniu poprawnie wystawionego rachunku/faktury.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększania i zmniejszania zamówienia.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5) Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w tym w szczególności: umożliwienie Zamawiającemu i innym upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usługi w ramach projektu, w tym dokumentów finansowych.
6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
7) Termin związania ofertą: 10 dni kalendarzowych.
8) Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem powyższych zasad.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 1
do ZAPYTANIA OFERTOWEGO – ROZEZNANIA RYNKU

Formularz ofertowy

Dotyczący wyboru wykonania usługi cateringowej w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dane dotyczące oferty:
Odpowiedź na zapytanie nr ...........................

Dane Oferenta:

Nazwa Oferenta:

Województwo:
Kod pocztowy: .
Miejscowość:
Ulica:
Nr domu, nr lokalu:
NIP:
REGON:
e-mail do kontaktu:
Telefon do kontaktu:
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym:

Cena jednostkowa brutto
dla 1 osoby/spotkanie
(słownie zł)
1. Usługa cateringowa: dwudaniowy obiad
RAZEM

Oświadczenie oferenta

Składając ofertę na świadczenie usługi cateringowej na potrzeby projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oświadczam, że:
1. Nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału
w postępowaniu.
3. Zapoznałem/am się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki nim zawarte.
4. Posiadam potencjał organizacyjno – techniczny niezbędny do wykonania zleconej usługi.
5. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie niniejszego zamówienia.

Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w Załączniku 1, 2 oraz innych przełożonych dokumentach są zgodne z prawdą.

....................................... ............................................
Miejscowość, data Podpis Wykonawcy*

*podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy,
wymienioną w aktualnym dokumencie rejestracji firmy lub w innym dokumencie, z którego uprawnienie to wynika.
Załącznik nr 2
do ZAPYTANIA OFERTOWEGO – ROZEZNANIA RYNKU

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę na świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Ja/My niżej podpisany/i

...............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko Przedstawiciela/Przedstawicieli upoważnionego/ych do reprezentowania Wykonawcy

reprezentując

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Pełna nazwa Wykonawcy

oświadczam/y, że reprezentowany przeze mnie/ przez nas podmiot (oferent) spełnia warunek wzięcia udziału w postępowaniu i jest podmiotem świadczącym usługi cateringowe.

........................................ .................................................
Miejscowość, data Podpis Wykonawcy *

*podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy,
wymienioną w aktualnym dokumencie rejestracji firmy lub w innym dokumencie, z którego uprawnienie to wynika.