RUS 9.3.2. - Rozwój usług społecznych w GMT

RC fundacja konsultingu i rehabilitacji rozpoczyna realizację projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń".
RC fkr jest partnerem w projekcie i realizuje go razem z Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu (Lider) oraz Fundacją Gospodarczą Pro Europa (Partner nr 2).

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych poprzez utworzenie 4 Klubów Samopomocy na terenie Miasta Torunia. RC fkr prowadzić będzie Klub Samopomocy na Bydgoskim Przedmieściu.
Pozostałe Kluby zostaną utworzone:
• Klub na Starym Mieście prowadzony przez Fundację Gospodarczą Pro Europa
• Klub na Stawkach prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
• Klub na Wrzosach na zlecenie MOPR

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby fizyczne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub Kodeksu Pracy zamieszkująca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, spełniające jedno z poniższych kryteriów:
I. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
o osoby niesamodzielne, w tym starsze i niepełnosprawne, niemogące wykonać samodzielnie co najmniej 1 czynności dnia codziennego
o osoby korzystające z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zgodnie z przesłankami określonymi w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej,
II. osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Mile widziane są osoby, które dodatkowo:
1. korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa
2. doświadczone są wielokrotnym wykluczeniem społecznym
3. osiągają dochód nieprzekraczający 150% kryterium dochodowego

Kluby Samopomocy prowadzony przez Fundację zostanie utworzony dla 10 osób niesamodzielnych w tym starszych i niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz w ramach usług wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej dla 10 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" zaplanowano następujące formy wsparcia:
Usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej:
I. Spotkania edukacyjne Spotkania informacyjne Spotkania animacyjne Spotkania terapeutyczne - Porady prawne Porady psychologiczne –Wsparcie indywidualne Wsparcie grupowe –Spotkania edukacyjne dla otoczenia osób niesamodzielnych przebywających w klubach samopomocy
II. Spotkania informacyjne dla otoczenia osób niesamodzielnych przebywających w klubach samopomocy
III. Spotkania terapeutyczne dla otoczenia osób niesamodzielnych przebywających w klubach samopomocy
IV. Spotkania animacyjne dla otoczenia osób niesamodzielnych przebywających w klubach samopomocy

Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo kujawsko–pomorskie i realizowany będzie do 30.06.2018r.

Zapraszamy zainteresowane osoby do pobrania, wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja uczestników odbywa się na bieżąco i jest otwarta.

Biuro projektu znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Konstytucji 3-Maja 40c, pokój nr 105 (I. piętro), telefon kontaktowy: (56) 650-85-65, (56) 650-85-62 wewn. 27.

Biuro RC fkr: Toruń, ul. Podmurna 50/2, (56) 655-06-77, fkr@rc-online.eu