Usługi specjalistyczne na 2015 rok

 

Usługi specjalistyczne na 2015 rok

 

12 stycznia 2015 rok RC fundacja konsultingu i rehabilitacji podpisała z Gminą Miasta Torunia umowę na realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta.
Osoby objęte zadaniem są klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Beneficjentami usług są osoby chore i zaburzone psychicznie, głównie ze zdiagnozowaną schizofrenią, autyzmem czy też choroby Aspergera.
W przypadku osób chorych i zaburzonych psychicznie w ramach usług specjalistycznych podejmowane są następujące zadania:
• Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym trening higieniczny, budżetowy, budowanie pozytywnych relacji w rodzinie i najbliższym otoczeniu, samodzielność w załatwianiu spraw formalno-prawnych oraz efektywne spędzanie wolnego czasu.
• Interwencja i pomoc w życiu rodzinnym, w tym uczenie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, pomoc w sytuacjach kryzysowych, budowanie sieci wsparcia, poradnictwo psychologiczne oraz współpraca z rodziną tj. kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej.
• Porada oraz pomoc w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych oraz przy wypełnianiu i kompletowaniu dokumentacji.
• Motywacja i wsparcie podczas szukania pracy, utrzymaniu zatrudnienia. Organizacja czasu wolnego oraz aktywizacja zawodowa poprzez motywację do uczestnictwa w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy itp..
• Pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia, w tym psychoedukacja, kontrola lekowa, diagnoza objawów nawrotu choroby lub pogorszenie ogólnego stanu zdrowia. W razie konieczności pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych
• Pomoc w miejscu zamieszkania szczególnie pilnowanie a następnie wyuczenie terminowego uiszczania stosownych opłat i rachunków. Organizacja drobnych remontów, adaptacji, napraw.
W przypadku autyzmu oraz choroby Aspergera w ramach usług specjalistycznych realizowane są formy wsparcia:
• Terapia behawioralna.
• Praca metodą W. Sherbone.
• Ćwiczenia logopedyczne.
• Ćwiczenia terapii sensorycznej
• Ćwiczenia grafomotoryczne
• Ćwiczenia nad usprawnieniem motoryki dużej i motoryki małej.
• Praca nad nawiązaniem kontaktu społecznego.
• Stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego.
• Ćwiczenia czynności samoobsługowych.
• Terapia integracji sensorycznej.
Zgodnie z umową z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu usługi specjalistyczne odbywają się w miejscu zamieszkania klienta i nie obejmują fizjoterapii usprawniającej dysfunkcję narządów ruchu.
Zadanie jest finansowane ze środków Gminy Miasta Torunia.