Pracownik poszukiwany

 

Pracownik poszukiwany

 

W ramach projektu "Aktywnie działamy!" poszukujemy pracownika na stanowisku Terapeuty w wymiarze 1 etatu, posiadającego co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z rodzinami z problemami wychowawczymi, z osobami wykluczonymi społecznie

Projekt „Aktywnie działamy!" jest realizowany przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych w Toruniu w partnerstwie z RC fundacja konsultingu i rehabilitacji oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020,Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o kontakt pod nr tel.: 795-456-653, 56 655 06 77.