Nowy projekt "Aktywnie działamy!"

 

„Aktywnie działamy!"

Projekt "Aktywnie działamy!" realizowanym przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych w Toruniu w partnerstwie z RC fundacja konsultingu i rehabilitacji oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020,
Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne


Celem Projektu jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań PAL oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości nt. dostępnych form pomocy u 40 członków otoczenia tych osób.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel: 789-199-339