"Lepsze jutro" - projekt WK-P


"Lepsze jutro"

11 maja 2022 roku Fundacja zawarła umowę na realizację zadania publicznego pt. „Lepsze jutro" z Województwem Kujawsko – Pomorskim.
Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Kwota dofinansowania 40 500,00 zł.
W ramach projektu zostanie utworzony Klub Wsparcia dla 12 osób niepełnosprawnych, zaburzonych psychicznie z województwa kujawsko-pomorskiego.
Głównym celem projektu jest:
a) nabycie, rozwinięcie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania;
b) nabycie, rozwinięcie i podtrzymanie umiejętności pełnienia różnych ról społecznych i w różnych środowiskach;
c) wzrost poziomu wiedzy na temat procesu chorobowego i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
d) wzrost aktywności społecznej
W ramach projektu planowana jest realizacja działań terapeutyczno-animacyjnych poprzez udział w różnorodnych treningach oraz konsultacjach.

Projekt będzie realizowany od 15 maja do 30 listopada 2022 roku.
Osoby chętne do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy do kontaktu z Fundacją: 56 6550677, fkr@rc-online.eu