PFRON - Mieszkanie Terapeutyczne "My to Wy"

 


PFRON - Mieszkanie Terapeutyczne "My to Wy"

Celem projektu Mieszkania Terapeutycznego „My to Wy" dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych jest nabycie samodzielności przez osoby chorujące psychicznie we wszystkich dziedzinach życia codziennego oraz wypracowanie kompetencji społecznych i zawodowych Beneficjenci nabędą szereg umiejętności, których posiadanie gwarantuje skuteczną i trwałą integrację w społeczeństwie. Wypracują także strategie radzenia sobie w sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia psychicznego. Projekt realizowany w okresie 01.01.2022-31.03.2025 skierowany będzie do osób chorych i zaburzonych psychicznie z woj. kujawsko-pomorskiego z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Grupa docelowa to osoby wymagające wsparcia w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia.
Sposób przeprowadzenia rekrutacji i dokumentacja:
Rekrutacja prowadzona będzie z poszanowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji osób z niepełnosprawnością
• Za rekrutację odpowiedzialny jest Indywidualny Opiekun Ścieżki Wsparcia, który sporządza Indywidualny Plan Działania
• Kandydat wypełnia Formularz Rekrutacyjny
• Kandydat zakwalifikowany do projektu staje się Beneficjentem Projektu/Mieszkańcem i podpisuje umowę, regulamin i oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
• Sporządzony zostanie protokół z rekrutacji
• Kandydaci otrzymają informację o decyzji przyznania miejsca w projekcie

W Mieszkaniu Terapeutycznym treningi odbywać się będą średnio dwie godziny dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do godzin pracy beneficjentów, także w weekendy. Przewidziano indywidualne konsultacje z opiekunem mieszkania, psychiatrą, psychologiem, pielęgniarką i pracownikiem socjalnym. Indywidualny Opiekun Ścieżki Wsparcia czuwać będzie nad całością zaplanowanych działań.

Harmonogram form wsparcia ma charakter indywidualny i jest dostosowany do godzin pracy beneficjentów projektu i ustalany jest w cyklach miesięcznych.

Zapraszamy do kontaktu:
fkr@rc-online.eu
604 271198 (Indywidualny Opiekun Ścieżki Wsparcia)
502 737246 (Opiekun Mieszkania)